Αντλιοστάσια Κάρλας

• Έργα → Αντλιοστάσια → Αντλιοστάσια Κάρλας


Η εγκατάσταση του αυτοματισμού έχει σαν στόχο τη διασύνδεση όλων των γεωτρήσεων με τα αντίστοιχα αντλιοστάσια μεταφοράς που εξυπηρετούν. Η διασύνδεση αυτή γίνεται μέσω καλωδίων οπτικών ινών και μέσω της υπαγωγής τους σε ένα κοινό τοπικό δίκτυο (LAN), όπου θα είναι δυνατό από ένα σημείο του δικτύου να ελέγχονται και να προγραμματίζονται όλα τα υπόλοιπα. Αυτό επιτυγχάνεται με δίκτυο Ethernet ταχύτητας 10/100 Mbps σε πρωτόκολλο TCP/IP.
Η αρχιτεκτονική του δικτύου είναι σπονδυλωτή (backbone) για εξοικονόμηση καλωδίων οπτικών ινών. Αυτό σημαίνει ότι ένα καλώδιο οπτικών ινών περνάει από αρκετές γεωτρήσεις και καταλήγει στο αντλιοστάσιο. Λόγω της τοπογραφίας της περιοχής επιλέχθηκε να μην περνάει ένα καλώδιο από όλες τις γεωτρήσεις, αλλά να υπάρχουν κάποιοι κλάδοι οι οποίοι εξυπηρετούνται από ένα καλώδιο και καταλήγουν σε έναν άλλο κλάδο ή στο αντλιοστάσιο.