Φράγματα Ενιπέα

• Έργα → Φράγματα → Φράγματα Ενιπέα


Η εταιρεία μας ανέλαβε την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση των ανασχετικών φραγμάτων Ευυδρίου, Πυργακίου και Υπέρειας – Ορφανών με σκοπό τη δημιουργία, επί του ποταμού Ενιπέα, ταμιευτήρων όπου συγκρατείται μέρος των εαρινών υδάτων του ποταμού, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για άρδευση, με ταυτόχρονη ρύθμιση της κατάντη διοχετευόμενης παροχής.

Τοποθετήσαμε μεταγωγικο διακόπτη μέσω του οποίου τα θυροφράγματα μπορούν να λειτουργούν είτε αυτόματα είτε δια χειρός μέσω των καταλλήλων κομβίων χειρισμού.
Εγκαταστήσαμε συστήματα αυτομάτου λειτουργίας και ελέγχου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των έργων. Μέσω των συστημάτων αυτών, με τη χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελέγκτων PLC, δίνονται εντολές κινήσεως ή στάσεως στους κινητήρες των μηχανισμών ανύψωσης των θυροφραγμάτων, ελέγχεται η αυτόματη λειτουργία των τοξωτών θυροφραγμάτων, προστατεύεται ο εξοπλισμός από λειτουργία εκτός αποδεκτών συνθηκών και σημαίνονται, οπτικά και ακουστικά, βλάβες και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.