Αντλιοστάσια Αλοννήσου

• Έργα → Αντλιοστάσια → Αντλιοστάσια Αλοννήσου


Tο αντικείμενο της μελέτης είναι η άντληση του νερού από τη Λιμνοδεξαμενή και η ανύψωση του προς την Ε.Ε.Ν. Σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη η ονομαστική παροχή έως το έτος 2020 είναι 86 lt/sec, ενώ η τελική παροχή σχεδιασμού θα είναι 103,5 lt/sec. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται δύο αντλιοστάσια.
Το πρώτο αντλιοστάσιο βρίσκεται λίγο κάτω από τη στάθμη του φράγματος. Το αντλιοστάσιο αυτό ανυψώνει το νερό μέχρι τον υγρό θάλαμο του δεύτερου αντλιοστασίου το οποίο στη συνέχεια οδηγεί το νερό στην δεξαμενή κατανάλωσης Ε.Ε.Ν.
Με δεδομένο ότι η παροχή των δυο αντλιοστασίων είναι ίδια και με ότι το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο (δεύτερο) βρίσκεται περίπου στο μέσο της διαδρομής ανύψωσης του νερού, προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο αριθμός και ο τύπος των αντλιών στα δύο αντλιοστάσια είναι ο ίδιος.