Φράγμα Γυρτώνης

• Έργα → Φράγματα → Φράγμα Γυρτώνης


Αναλάβαμε την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση του φράγματος Γυρτώνης, επί του ποταμού Πηνειού, με σκοπό την ταμίευση και ρύθμιση νερών της λεκάνης απορροής του ποταμού.
Η συστοιχία θυροφραγμάτων αποτελείται από δέκα τοξωτά θυροφράγματα πλάτους 8 μέτρων το καθένα.
Εγκαταστήσαμε συστήματα αυτομάτου λειτουργίας και ελέγχου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του έργου. Χρησιμοποιήσαμε προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές PLC ώστε να ελέγχουμε τη λειτουργία των θυροφραγμάτων και τοποθετήσαμε συστήματα εποπτικού ελέγχου SCADA για τη συνεχή παρακολούθηση και τον έλεγχο της εγκατάστασης.

Στη συνέχεια, συμμετείχαμε στην κατασκεύη αντλιοστασίου αποτελούμενου από τέσσερα αντλητικά συγκροτήματα (τρεις κύριες μονάδες 3×132 KW και μία εφεδρική) συνολικής ισχύος 475 KW.
Η ρύθμιση λειτουργίας του αντλιοστασίου γίνεται με βάση τη ζητούμενη παροχή από το δίκτυο με εκκίνηση ή στάση του απαιτούμενου αριθμού αντλιών.

Εξασφαλίσαμε, με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών, αυτόματη λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων, χωρίς την απαραίτητη συνεχή παρουσία χειριστών.